top of page
IMG_0562.HEIC

TSG Studios, gevestigd te Wijchen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 30265616 ONV The Special Guest


1. Definities
TSG Studios: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TSG Studios;
Opdrachtgever: de wederpartij of opdrachtgever van TSG Studios;
Evenement: iedere activiteit georganiseerd door TSG Studios, dan wel die op het terrein van TSG Studios plaatsvindt;
Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen TSG Studios en Opdrachtgever tot het organiseren en aanbieden van Evenementen dan wel verhuren van goederen door TSG Studios;
Deelnemer: een natuurlijk persoon die deelneemt c.q. zal nemen aan een Evenement dan wel goederen van TSG Studios huurt;
Ticket kosten: het geldbedrag dat door Opdrachtgever (per Deelnemer) dient te worden voldaan terzake (de deelname aan) een Evenement;
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2. Algemeen
De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en diensten van TSG Studios voor zover van de Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Alle aanbiedingen en offertes van TSG Studios zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Eerdere Offertes, prijsopgaven en dergelijke worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe Offerte, prijsopgave en dergelijke.
Algemene voorwaarden gehanteerd door Opdrachtgever of waarnaar Opdrachtgever op enigerlei wijze mocht verwijzen, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door TSG Studios zijn aanvaard.
In geval van strijd tussen bepalingen uit de Overeenkomst en de tekst van de Voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.
Eventuele afwijkingen van de Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
Indien enige bepaling van de Overeenkomst of de Voorwaarden ongeldig of onverbindend is wegens onverenigbaarheid met dwingend recht, blijft de Overeenkomst en/of de Voorwaarden voor het overige van kracht, en zullen partijen in goed overleg de ongeldige en onverbindende bepaling vervangen door een andere die wel geldig en verbindend is, en waarvan de rechtsgevolgen die van de ongeldige en onverbindende bepaling, mede met het oog op de aard en strekking van de Overeenkomst, voor zoveel mogelijk benaderen.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft TSG Studios het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Opdrachtgever is verplicht te allen tijde alle redelijke medewerking te verlenen teneinde TSG Studios in staat te stellen de Overeenkomst conform haar verplichtingen na te komen.
Afbeeldingen en specificaties van de door TSG Studios aangeboden Evenementen zijn vrijblijvend en hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven van hetgeen TSG Studios te bieden heeft.
TSG Studios behoudt zich het recht voor, Deelnemers naar afzonderlijke groepen in te delen.

 

 

 


3. Algemene verplichtingen Opdrachtgever en Deelnemer(s)
De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de Deelnemer(s) aan de volgende voorwaarden voldoen: De Deelnemer(s) is (zijn) verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van TSG Studios, haar werknemers en de door haar ingeschakelde derden, en zoals vermeld op het terrein van TSG Studios en in de huisregels van TSG Studios, ter bevordering van een goede uitvoering van het Evenement en behoren zich als goed Deelnemer te gedragen en respect te hebben voor andere mensen en de omgeving, en is (zijn) aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn (hun) ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een zorgvuldige Deelnemer.
De Deelnemer(s) dienen op zorgvuldige wijze met alle materialen en gebruiksvoorwerpen om te gaan en deze overeenkomstig hun bestemming te gebruiken.
De Deelnemer(s) dienen voorafgaand aan het Evenement geen alcohol/drugs gebruikt te hebben.
De Deelnemer(s) die zodanig hinder of last oplever(t)(en) of kan/kunnen opleveren, voor het personeel van TSG Studios dan wel derden, dan wel die alcohol/drugs gebruikt hebben voorafgaand aan het Evenement kan/kunnen door TSG Studios van (voortzetting van) het Evenement worden uitgesloten, zonder dat TSG Studios gehouden zal tot restitutie van (een deel) van de Ticketkosten.
Alle uit de hinder of overlast van (een) Deelnemer(s) en/of uit alcoholgebruik/drugsgebruik door (een) Deelnemer(s) voor TSG Studios voortvloeiende kosten komen, ter keuze van TSG Studios, voor rekening van de Opdrachtgever dan wel de Deelnemer(s).
Indien voor een bepaald onderdeel van het Evenement aanvullende voorwaarden met betrekking tot de Deelnemers voor deelname wordt gesteld, bijvoorbeeld de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, minimaal aantal jaar in het bezit zijn van een rijbewijs etc., dan is het de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om ervoor te zorgen dat de betreffende Deelnemers aan deze voorwaarden voldoen.
De Opdrachtgever en iedere Deelnemer zijn verplicht om op eerste verzoek van TSG Studios een geldig identificatiebewijs te tonen.
Iedere Deelnemer wordt geacht vóór aanvang van het Evenement een adequate aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten ten behoeve van deelname aan het Evenement.
Opdrachtgever is jegens TSG Studios hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor het correct invullen door de/een Deelnemer(s) van de door TSG Studios verstrekte formulieren. Voorts is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die TSG Studios lijdt als gevolg van gebruik door Deelnemers van attributen ter beschikking gesteld door TSG Studios. Eveneens is Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk jegens TSG Studios voor enige verplichting die de Deelnemer(s) jegens TSG Studios heeft/hebben op grond van deelname door de Deelnemer aan het Evenement. 23 jaar, € 500,-
Degene die namens of ten behoeve van derden de Overeenkomst aangaat is, naast deze derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Voorts zijn de Deelnemers aansprakelijk voor hun (zelfstandig) aandeel in de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

4. Totstandkoming van de overeenkomst
Een Overeenkomst komt tot stand als er sprake is van online boeking met betaling of een geaccordeerd boekingsformulier via een offerte. TSG Studios is niet verplicht wijzigingen in de Overeenkomst te accepteren. Wijzigingen in de Overeenkomst, waaronder uitbreiding van reeds opgedragen werkzaamheden, binden TSG Studios slechts indien en zodra zij deze wijziging schriftelijk heeft bevestigd. TSG Studios is gerechtigd nadere voorwaarden te verbinden aan de wijziging(en). Ingeval een wijziging leidt tot een prijswijziging zullen de prijswijziging en de administratiekosten (ter hoogte van € 35,-) aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht middels een aanvullende factuur.
Indien de Overeenkomst tot stand komt tussen TSG Studios en twee of meer Opdrachtgevers zijn deze Opdrachtgevers ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
De Opdrachtgever kan voorkeuren opgeven voor de invulling van het Evenement. Voor zover mogelijk zal TSG Studios trachten hier rekening mee te houden.

 


5. Bevoegdheden TSG Studios
Indien vóór of tijdens het Evenement blijkt dat bepaalde onderdelen van het Evenement niet in gebruik zijn, dan wel het vanwege drukte niet mogelijk is het betreffende onderdeel in het programma te verwerken, geeft dit de Opdrachtgever geen recht op enige restitutie van de (een deel van de) Ticketprijs.

6. Prijs en betaling
De Ticketprijs alsmede een vergoeding van de kosten voor de ongevallenverzekering dienen volledig bij vooruitbetaling te geschieden. Indien het Evenement plaatsvindt vóór het verstrijken van de betalingstermijn, zal de betaling per ommegaande worden verricht, maar uiterlijk vóór plaatsvinden van het Evenement.
Indien Opdrachtgever een Overeenkomst heeft gesloten voor een bepaald aantal Deelnemers en tijdens het Evenement blijkt dat er meer Deelnemers zijn, is het ter keuze van TSG Studios om deze personen bij het Evenement toe te laten of niet.
Door Opdrachtgever respectievelijk Deelnemer(s) tijdens het Evenement gemaakte kosten, worden in beginsel direct betaald tenzij TSG Studios akkoord gaat met facturering achteraf.
Onverminderd het bepaalde in artikel 6.1, geldt voor alle facturen van TSG Studios een betalingstermijn van veertien dagen.
Indien de niet tijdige betaling ziet op betaling van het Evenement, is het ter keuze van TSG Studios om ofwel een betalingsherinnering te sturen ofwel ervan uit te gaan dat het Evenement door Opdrachtgever is geannuleerd. Indien een betalingsherinnering wordt gestuurd en hieraan ook niet tijdig wordt voldaan, wordt het Evenement geacht te zijn geannuleerd. TSG Studios heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen aan Opdrachtgever. In geval van annulering zijn de bepalingen uit artikel 8 van toepassing.
Indien Opdrachtgever niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen voldoet, verkeert zij door dat enkele feit in verzuim, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in welk geval alle vorderingen op Opdrachtgever direct opeisbaar zijn en Opdrachtgever een rente van 1% over iedere maand, waaronder ook wordt verstaan een gedeelte van een maand, aan TSG Studios verschuldigd is.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die TSG Studios maakt als gevolg van de niet nakoming door Opdrachtgever van diens (betalings)verplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever nalatig blijft het verschuldigde bedrag vermeerderd met de verschuldigde rente te voldoen, zal TSG Studios de vordering ter incasso uit handen geven. Opdrachtgever dan wel Deelnemer is in dat geval gehouden tot betaling van tenminste 15%, met een minimum van € 100,- van het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke handelsrente terzake gemaakte incassokosten.
Indien TSG Studios de volledige Ticketprijs niet tijdig vóór plaatsvinden van het Evenement heeft ontvangen, is zij gerechtigd de Deelnemers te weigeren. De Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van het reeds betaalde deel van de Ticketprijs. 7. Medische essenties
De Opdrachtgever is verplicht eventuele medische en/of conditionele problemen/bijzonderheden van een (of meer) Deelnemer(s) die van invloed kunnen zijn op zijn/haar deelname ruimschoots voor het plaatsvinden van het Evenement schriftelijk aan TSG Studios door te geven. TSG Studios zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan tegemoet te komen, tenzij dit in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd.
TSG Studios is gerechtigd de door haar gemaakte kosten in verband met medische problemen van een (of meer) Deelnemer(s) aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
Indien de Opdrachtgever de medische problemen van een (of meer) Deelnemers niet (tijdig) schriftelijk aan TSG Studios heeft doorgegeven, heeft TSG Studios het recht de betreffende Deelnemer(s) te weigeren. In dat geval heeft de Opdrachtgever geen recht op restitutie van de Ticketkosten.
De Deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende mate gezond en/of conditioneel geschikt is om deel te nemen aan (een betreffende onderdeel van) het Evenement.

8. Annulering van het Evenement
Opdrachtgever kan de Overeenkomst annuleren per mail, waarbij de datum van ontvangst door TSG Studios geldt als annuleringsdatum. In geval van annulering is de Opdrachtgever (een deel) van de Ticketkosten verschuldigd, onder de volgende voorwaarden:Annulering meer dan 2 maanden voor aanvang van het Evenement: 15% van de Ticketkosten;
Annulering 2 tot 1 maand(en) voor aanvang van het Evenement: 35 % van de Ticketkosten;
Annulering 1 maand tot 14 dagen voor aanvang van het Evenement: 60% van de Ticketkosten;
Annulering 14 tot 7 dagen voor aanvang van het Evenement: 85% van de Ticketkosten;
Annulering 7 dagen of minder voor aanvang van het Evenement dan wel indien de Deelnemers niet komen opdagen: 100% van de Ticketkosten.
Het in het voorgaande lid bepaalde is eveneens van toepassing indien een Evenement is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarbij de bepalingen van dit artikel toepasselijk zijn per geannuleerd onderdeel.
Eventuele door TSG Studios verstrekte kortingen gelden niet in geval van annulering van een (deel van het) Evenement, oftewel de annuleringskosten worden berekend over het volledige bedrag exclusief korting.
Tot 14 dagen vooraf kan het bestelde aantal tickets met maximaal 10% worden bijgesteld.
Opdrachtgever is bevoegd het Evenement eenmaal te verplaatsen. De kosten die Opdrachtgever hiervoor verschuldigd is aan TSG Studios bedragen de helft van de kosten zoals vermeld in lid 2 van dit artikel. Mocht vervolgens alsnog annulering van het Evenement plaatsvinden, dan is Opdrachtgever – onafhankelijk van de termijn voor het Evenement en naast het bepaalde in dit artikel – 75% annuleringskosten verschuldigd. Verplaatsing van een Evenement is slechts eenmaal mogelijk.
TSG Studios is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst om haar moverende redenen te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding of terugbetalingsverplichting gehouden te zijn.

9. Overmacht
Indien TSG Studios door overmacht is verhinderd (deels) dan wel het haar ernstig wordt bemoeilijkt om aan haar verplichtingen te voldoen, is zij nimmer gehouden enige daaruit voorvloeiende schade aan Opdrachtgever te vergoeden. Met overmacht wordt gelijk gesteld: in ernstige mate bemoeilijkt.
Van overmacht aan de zijde van TSG Studios is sprake in geval van, maar niet beperkt tot, oorlog, oorlogsgevaar, (dreiging van) terrorisme, burgeroorlog, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, werkliedenuitsluiting, onvervangbare werknemers, weersomstandigheden.
Met overmacht worden mede gelijk gesteld alle overige oorzaken die buiten de schuld of risicosfeer van TSG Studios zijn ontstaan.

10. Klachtplicht
Indien het Evenement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen van Opdrachtgever, is Opdrachtgever respectievelijk zijn de Deelnemer(s) verplicht daarvan direct ter plaatse mededeling te doen aan TSG Studios.
Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan Opdrachtgever dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het Evenement, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan TSG Studios.


11. Hulp en bijstand
TSG Studios zal naar gelang de omstandigheden Opdrachtgever respectievelijk Deelnemer(s) tijdens een Evenement, voor zover mogelijk, hulp en bijstand verlenen.
De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van TSG Studios, uitsluitend indien de aan de hulp en bijstand ten grondslag liggende tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst TSG Studios overeenkomstig artikel 12 is toe te rekenen.
Indien de oorzaak ter zake de hulp en bijstand aan Opdrachtgever respectievelijk de betreffende Deelnemer(s) is toe te rekenen, is TSG Studios tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor Opdrachtgever respectievelijk de betreffende Deelnemer(s).

 


12. Aansprakelijkheid
TSG Studios is nimmer aansprakelijk voor enige schade geleden door Opdrachtgever dan wel de Deelnemer(s), behoudens het hierna bepaalde.
TSG Studios is slechts aansprakelijk voor de schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van TSG Studios of haar direct leidinggevenden is de aansprakelijkheid van TSG Studios voor schade zijdens Deelnemer en/of Opdrachtgever beperkt tot ten hoogste driemaal de Ticketkosten van de betreffende Deelnemer(bij schade zijdens Deelnemer) en ten hoogste éénmaal de totaal door Opdrachtgever betaalde Ticketkosten voor het Evenement (bij schade zijdens Opdrachtgever). Indien meerdere Deelnemers aan het Evenement schade hebben geleden, is de aansprakelijkheid van TSG Studios jegens die Deelnemers gezamenlijk in ieder geval beperkt tot maximaal de totale Ticketkosten die Opdrachtgever heeft betaald ter zake het Evenement. TSG Studios is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen loonkosten en ziektekosten, indirecte schade, geleden verlies, gederfde winst, gederfde inkomsten of andere bedrijfsschade van de Opdrachtgever, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.
TSG Studios aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor zijdens Opdrachtgever en/of een Deelnemer aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een mogelijk door Opdrachtgever dan wel de betreffende Deelnemer(s) af te sluiten dan wel een afgesloten verzekering.
Opdrachtgever vrijwaart TSG Studios voor aanspraken van (een) Deelnemer(s), die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade heeft of hebben geleden behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van TSG Studios of haar direct leidinggevenden.
De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van TSG Studios gelden ook ten behoeve van werknemers van TSG Studios, door TSG Studios ingeschakelde derden en door haar betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel.
TSG Studios is nimmer aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van (een) Deelnemer(s).
De voorafgaande bepalingen laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.

13. Rechten van intellectuele eigendom
De in het kader van een Evenement of de Overeenkomst eventueel door of namens TSG Studios gemaakte foto’s, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van TSG Studios, ongeacht of deze aan Opdracht­gever of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. TSG Studios is bevoegd deze foto’s, beelden dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden op iedere door haar gewenste wijze te gebruiken, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.
Opdrachtgever vrijwaart TSG Studios voor aanspraken van Deelnemers of derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom ter zake de door of namens TSG Studios gemaakte foto’s, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn gemaakt of gebruikt.
Het is Opdrachtgever en Deelnemers niet toegestaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van TSG Studios, beeldmateriaal (foto’s, films etc.) te maken in het kader van het Evenement of de Overeenkomst. Opdrachtgever en/of Deelnemers dien(t)(en) apart schriftelijk toestemming te verkrijgen voor het openbaarmaken en/of verveelvoudigen van dit beeldmateriaal. Het is TSG Studios te allen tijde toegestaan voorwaarden te verbinden aan deze toestemming(en).
Het is Opdrachtgever en Deelnemers nimmer toegestaan gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, logo’s, woord- en/of beeldmerken, die toebehoren aan TSG Studios.


14. Toepasselijk recht/Geschillenbeslechting
Op alle rechtsverhoudingen tussen TSG Studios en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, ook indien de dienstverlening buiten Nederland plaatsvindt.
Alle geschillen in verband met de Overeenkomst zullen aanhangig worden gemaakt bij de terzake bevoegde rechter te Nijmegen tenzij uit dwingend recht een andere rechtbank voortvloeit.

15. Deponering
De Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel gevestigd te Wijchen, onder nummer 30265616

bottom of page